Brčko Uncategorized Vijesti

Održana 121. izvanredna sjednica Vlade

Vlada Brčko distrikta BiH održala je danas 121. izvanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH. Smjernicama je predviđeno:

 • definirati najmanje: javnu funkciju odnosno nositelja iste, sukob interesa, bliskog srodnika te povezane osobe, financijski interes, dar, osobnu uslugu kao i druge povezane izraze
 • propisati da se zakonom uređuju obveze nositelja javnih funkcija u Brčko distriktu BiH s ciljem sprječavanja sukoba interesa u obavljanju javne funkcije
 • propisati načela djelovanja nositelja javne funkcije
 • propisati da nositelj javne funkcije obavlja samo jednu javnu funkciju
 • propisati nespojivost funkcija
 • propisati obvezu prijave sukoba interesa odnosno zabranu sudjelovanja u odlučivanju u slučaju sukoba interesa nositelja javne funkcije i povezane osobe
 • propisati ograničenja nakon prestanka javne funkcije
 • propisati zabranjene aktivnosti nositelju javne funkcije
 • propisati obvezu prijave primanja dara
 • propisati dužnost nositelja javne funkcije da podnesu izvješće o financijskom stanju i imovini za sebe i bliske srodnike prema stanju na dan imenovanja odnosno po prestanku funkcije te predvidjeti norme koje omogućavaju provjeru izvješća
 • propisati osnivanje tijela za odlučivanje o sukobu interesa
 • propisati uvjete i postupak izbora i imenovanja članova tijela za odlučivanje o sukobu interesa u skladu s načelima profesionalizma, neovisnosti i integriteta te utvrditi status i financiranje ovog tijela
 • propisati nadležnost tijela za odlučivanje o sukobu interesa
 • propisati postupak pred tijelom za odlučivanje o sukobu interesa
 • propisati prekršajne, prijelazne i završne odredbe.

Članovi Vlade usvojili su i Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu dotacije JP „Komunalnom Brčko“ za izgradnju kabelskih vodova i trafostanica na području Brčko distrikta BiH u visini od 1.523.500,00 KM.

Usvojen je i treći dio Programa utroška sredstava s pozicije Dotacije neprofitnim i drugim organizacijama za 2020. godinu u Odjelu za stručne i administrativne poslove – Pododjel za potporu mjesnim zajednicama, udrugama građana i nevladinim organizacijama. Ukupna sredstva za ovaj dio Programa iznose 140.300,00 KM. Vlada Brčko distrikta BiH na izvanrednoj sjednici usvojila je i Odluku o izmjenama i dopunama organizacijskih planova Odjela za javne poslove, Odjela za javnu sigurnost, Odjela za stručne i administrativne poslove i Ureda gradonačelnika. Usvojen je i Pravilnik o načinu i kriterijima za pripremu, izradu, odobravanje i praćenje realizacije programa javnih investicija i Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade, sustava praćenja i nadzora provedbe strateških planova i planova razvojnih programa.

Facebook Komentari