STRATEGIJA RAZVITKA SURADNJE S ISELJENIŠTVOM BRČKO DISTRIKTA, ZA RAZDOBLJE 2020-2024 GODINE.
Brčko

STRATEGIJA RAZVITKA SURADNJE S ISELJENIŠTVOM BRČKO DISTRIKTA, ZA RAZDOBLJE 2020-2024 GODINE.

Vlada Brčko distrikta BiH je na 72. redovitoj sjednici usvojila prijedlog “Strategije razvitka suradnje s iseljeništvom Brčko distrikta BiH za razdoblje 2020. – 2024. godine”. Što je zapravo “strategija” te koji su konkretni koraci koji se planiraju poduzeti, pročitajte u nastavku teksta.

Cilj ove strategije je da kroz definiranje jasne vizije, strateških ciljeva i mjera značajno doprinese boljoj suradnji BD BiH i njegovih iseljenika te da razvije i ojača odnose iseljenika druge i treće generacije s mjestom njihovog podrijetla u narednom petogodišnjem period 2020. – 2024. godina.

Strategija je nastala kao rezultat rada radne skupine za izradu Strategije razvitka suradnje s iseljeništvom koju je Vlada Brčko distrikta formirala od predstavnika izvršne vlasti Distrikta po pojedinim odjelima Vlade. A u suradnji sa “IOM 1” , “UNDP 2” i “USAID Dijaspora Invest”  koji su pružili specijalističku stručnu pomoć pri njenoj izradi, što je financirala Švicarska ambasada.

Važno je i napomenuti da ova strategija predstavlja integralni dio Okvirne strategije razvitka suradnje s iseljeništvom Bosne i Hercegovine, te da je u svim bitnim elementima usuglašena sa strategijama drugih razina vlasti u BiH.

4 osnovna stupa

Ocjena stanja relevantna s aspekta izrade ove strategije prezentirana je u okviru 4 osnovna prioritetna područja (stupa) na kojima ona počiva  a to su:

  1. Izgradnja institucionalnog i normativnog okvira za suradnju s iseljeništvom,
  2. Društveni razvitak u funkciji uključivanja iseljeništva;
  3. Ekonomski razvitak i uključivanje iseljeništva; i
  4. Potpora mladima s naglaskom uključivanja mladih iz iseljeništva.

Politikom o suradnji s iseljeništvom BiH je definirala viziju po kojoj iseljeništvo iz BiH čini neodvojiv segment bosanskohercegovačkog društva, a snažne veze sa iseljeništvom predstavljaju strateški interes BiH. Okvirna strategija suradnje sa iseljeništvom BiH oslanja se na ovako uspostavljenu viziju iz navedenog dokumenta.

U skladu sa ovako definiranom širom vizijom, distrikt Brčko definira svoju viziju suradnje s iseljeništvom kao Izgrađen efikasan i efektivan sistem međusobnih veza i odnosa koji omogućava stalnu podršku i jačanje uspješne saradnje distrikta sa iseljeništvom i uključivanje iseljeništva u razvoj na svim poljima od zajedničkog i opšteg interesa. U ostvarivanju ovako definirane vizije, misija vlasti Brčko distrikta i svi drugih zainteresovanih subjekata iz distrikta je da kontinuirano rade na stalnom jačanju međusobnih veza sa iseljeništvom i pružanju svih oblika pomoći iseljeništvu kad god ono izrazi želju ili potrebu za suradnjom ili pomoći, izjavio je predstojnik Odjela za Europske integracije u Vladi Brčko distrikta Miroslav Geljić.

Strateški ciljevi

U okviru prioritetnih područja definirani su  slijedeći strateški ciljevi:

Strateški cilj 1: Razviti institucionalne i normativne kapacitete Brčko distrikta BiH za uspješnu suradnju sa iseljeništvom

Strateški cilj 2: Uključivanjem društvenih i ljudskih kapitala iseljeništva ubrzati društveni razvoj Distrikta i ojačati međusobne veze

Strateški cilj 3: Osigurati aktivno sudjelovanje iseljeništva u ekonomskom razvitku BDBiH

Strateški cilj 4: Uključivanjem mladih iz iseljeništva stvoriti uvjete za poboljšanje položaja mladih u Distriktu i razvitak cirkularnih migracija

Implementaciju ove Strategije prati Vlada Distrikta Bosne i Hercegovine posredstvom Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju. Praćenje provedbe ove strategije provodit će se s ciljem mjerenja napretka u realizaciji predviđenih mjera, povećanja njene učinkovitosti i racionalnog korištenja resursa.

Ocjenjivanje (evaluacija) ove strategije vršit će se poslije protoka polovice vremena njene primjene (2022.godine) i na kraju implementacije tj. 2024.godine. Vrednovanje implementacije strategije moguće je raditi kroz osnivanje posebnog internog tima za vrednovanje ili angažiranjem procjenitelja  iz vana. Pored ocjene implementacije, vrednovanje treba dati i preporuke i smjernice o daljim aktivnostima na razvijanju suradnje s iseljeništvom.

Aktivnosti počinju 2020. godine

STRATEGIJA RAZVITKA SURADNJE S ISELJENIŠTVOM BRČKO DISTRIKTA, ZA RAZDOBLJE 2020-2024 GODINE.

U narednom periodu kada skupština Brčko distrikta usvoji strategiju, planiramo odmah započeti sa aktivnostima, a to su  identifikacija iseljeništva i uspostavljanje kanala komunikacije putem web stranice koju ćemo kreirati za potrebe iseljeništva. Točnije uspostava i ažuriranje registra iseljeništva distrikta Brčko, kako bi smo registrirali što veći broj iseljenika iz cijelog svijeta, u početku će biti fokus na zapadne Europske zemlje, izjavio je Geljić.

Cilj je uspostaviti horizontalnu i vertikalnu  koordinaciju svih odjela u sastavu Vlade BDBiH i tijelima i organizacijama na razini Bosne i Hercegovine, u vezi s pitanjima i aktivnostima s iseljeništvom koristeći postojeći mehanizam koordinacije.

Planiramo organizirati radne manifestacije kao što su “dani brčanske dijaspore” i organiziranje studijskih posjeta brčanskom iseljeništvu. Organizacija susreta mladih iz iseljeništva i niz drugih mjera koje su navedene u strategiji razvitka i suradnje sa iseljeništvom. U 2020. godini očekuje nas ozbiljan posao jer je sama srategija opširna i ja se nadam, i bio bih sretan, kada bi u prvoj godini uspjeli relizirati sedamdeset posto od onog što je predviđeno. Naravno mi ćemo se potruditi da pokušamo provesti sve aktivnosti koje su u nadležnosti odjela za Europske integracije i međunarodnu suradnju, naglašava Geljić.

Facebook Komentari