Brčko Vijesti

Studij odnosa s javnošću u Brčkom upisuje novu generaciju studenata

OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA ODNOSA S
JAVNOŠĆU DISLOCIRANE NASTAVE U BRČKOM FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA
U MOSTARU AKADEMSKE 2020./2021. GODINE
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru vrši upis studenata na preddiplomski
Studij odnosa s javnošću u akademskoj 2020./2021. godini.
Preddiplomski studij traje tri godine (6 semestara, 180 ECTS bodova), a po njegovu
završetku stječe se zvanje bachelor (prvostupnik).
Razredbeni postupak za akademsku 2020./2021. godinu zbog pandemije COVID-19
provest će se na temelju vrjednovanja uspjeha u srednjoj školi.
PRIJAVE
Prijave za razredbeni postupak primaju se od 29. lipnja do 17. srpnja 2020. u vremenu od
10 do 12 sati.
Pravo prijave na razredbeni imaju sve osobe koje su uspješno završile četverogodišnju
srednju školu. Strani državljani trebaju prije upisa nostrificirati svoje svjedodžbe iz srednjih
škola u nadležnom Ministarstvu. Prijava je moguća bez prilaganja rješenja o nostrifikaciji
ako se vrši preko online platforme https://upisi.ff.sum.ba ili šalje poštom. U tome slučaju
rješenje se prilaže prilikom upisa.
Prijave se mogu dostaviti na sljedeće načine
1.Preko online platforme https://upisi.ff.sum.ba uz naknadno dostavljanje
originalne dokumentacije
2.Poštom na adresu: Dislocirana nastava u Brčkom Filozofski fakultet Sveučilišta u
Mostaru, Bosne Srebrene, br. 7, 76100 Brčko
3.Osobno na Fakultet (Bosne Srebrene, br. 7, Brčko.).
U svrhu prijave za razredbeni postupak kandidati trebaju dostaviti:
1.Izvadak iz matične knjige rođenih,
2.Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžba
mature,
3.Potvrdu o prebivalištu ili boravištu,
4.Preslika osobne iskaznice ili putovnice,
5. Dokaz o uplatu tropškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM. Uplata se vrši
na žiroračun Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 3381302271343471 kod
UniCredit bank d. d. Mostar.
Za uplate iz inozemstva:
Pay to: UniCredit Bank d. d. Mostar
Kardinala Stepinca b. b., Bosnia and Herzegovina
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru
UJ Filozofski fakultet
Matice hrvatske b. b., Mostar, Bosnia und Herzegovina
IBAN: BA39 3381 3048 3209 1576
S.W.I.F.T. UNCRBA22
ID: 4227088130137
UPISI
Nakon završetka razredbenog postupka upisi u I. godinu studija u prvom upisnom
roku provodit će se od 20. do 24. srpnja 2020. godine.
Pristupnici koji ne izvrše upis u tom vremenu, gube pravo upisa.
Prilikom upisa potrebno je priložiti
1. Indeks i upisni materijal,
2. Dvije fotografije (format 4/6),
3. Originalne dokumente (ukoliko ih nisu priložili uz prijavu),
4. Dokaz o uplaćenim troškovima upisa (uplate vršiti na žiro račun Filozofskog
fakulteta pri UniCredit Bank 3381302271343471,
5. Dokaz o uplati od 10 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875
sa naznakom za Studentski zbor,
6. Potvrda o prijavljenom boravku za strane državljane.
NAČIN STUDIRANJA I CIJENE STUDIJA
Redoviti studij uz plaćanje (cijena studija je 900 KM po semestru, odnosno 1800 KM za ak. godinu) Izvanredni studij (cijena studija je 900 KM po semestru, odnosno 1800 KM za ak. godinu)
Informacije o upisima mogu se dobiti u uredu Filozofskog fakulteta u Brčkom i na brojeve
telefona:
Mostar 036/355-404
Orašje – 031/717-196
te na e-mail: nikolina.antic@ff.sum.ba i studentska.referada@ff.sum.ba

Facebook Komentari