Brčko Vijesti

Vlada Distrikta pred gospodarstvenike s konkretnim mjerama pomoći

 

Govoreći o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed situacije nastale u vezi sa korona virusom, a koje su usvojene danas na izvanrednoj sjednici Vlade, Milić je rekao će se onim subjektima, pravnim osobama i poduzetnicima čiji je rad bio zabranjen refundirati isplata minimalne bruto plate, što znači neto plata u iznosu od 520, 00 KM sa pripadajućim porezima i doprinosima na iste za mjesec ožujak 2020. godine.

 

Prema kriterijumima, pravo na ovu vrstu refundacije imaju poduzeća, poduzetnici i poslovne jedinice, koje:

  1. a) imaju sjedište u Brčko distriktu BiH;
  2. b) su registrirane u skladu sa zakonima Brčko distrikta BiH;
  3. c) registriranu djelatnost obavljaju na području Brčko distrikta BiH;
  4. d) na osnovu odluka Kriznog stožera i Vlade Brčko distrikta BiH im je zabranjen rad, ili su zbog prirode svog posla i povezanosti sa tvrtkama kojima je rad zabranjen bili spriječeni u obavljanju svog rada, kao i oni pravni subjekti koji su temeljem drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti.

Gradonačelnik je dodao da pravo na korištenje subvencije za plaćene poreze i doprinose na plate za obračunate i isplaćene plate za mjesec ožujak 2020. godine u iznosu od 30% imaju sva ostala poduzeća, poduzetnici i poslovne jedinice, s područja Brčko distrikta BiH, osim onih koji su temeljem ove odluke izuzeta, a radi se o bankama, javnim poduzećima, javnim ustanovama, udruženjima koja su registrirana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH i Zakonom o mjesnim zajednicama u Brčko distriktu BiH, ppduzećima, poduzetnicima i poslovnim jedinicama koji su otkazali ugovor o radu najmanje jednog radnika počev od ožujka 2020. godine te poduzećima, poduzetnicima i poslovnim jedinicama koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na plate za siječanj 2020. godine.

Gradonačelnik Milić je naglasio da se radi o značajnoj finansijskoj potpori gospodarskom sektoru, prema prvim procjenama od oko 6 000 000 KM.

“Mislim da smo mi kao Vlada prvi izašli sa konkretnim mjerama pomoći našem gospodarstvu. I dalje ćemo pratiti stanje, ne samo sa zdravstvenog aspekta koji je primaran, nego i kroz neke druge mjere da pomognemo rad gospodarstva ali i sve građane na području distrikta Brčko. Ovo je bila prioritetna mjera koju smo razmatrali”, dodao je Milić.

Facebook Komentari